Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες μαθημάτων: Δευτέρα, 14:00-17:00
Αίθουσα Διαλέξεων: ΧΜ-7

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα πραγματεύεται τεχνικές και μεθόδους τεχνολογίας λογισμικού (software engineering) που αφορούν στις φάσεις της ανάλυσης και της σχεδίασης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (ΠΣΔ). Οι παραπάνω τεχνικές και μέθοδοι εξυπηρετούν τη μετάβαση από ένα επιχειρησιακό πρόβλημα στο σύστημα που θα το επιλύει. Ειδικότερα, όσον αφορά τη φάση της ανάλυσης, μελετάται η εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης και μελέτης σκοπιμότητας ενός ΠΣΔ, παρουσιάζονται τεχνικές ανεύρεσης στοιχείων και μοντελοποίησης (διαγράμματα ροής δεδομένων, πίνακες αποφάσεων κλπ.), και εξετάζονται οι μέθοδοι καθορισμού των απαιτήσεων των χρηστών και των προδιαγραφών ενός ΠΣΔ. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα βήματα σχεδίασης του συστήματος και οι παράγοντες που τον επηρεάζουν. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο σχεδιασμό των επιμέρους συνιστωσών/τμημάτων ενός ΠΣΔ (είσοδος/έξοδος δεδομένων, αρχεία και βάσεις δεδομένων, επεξεργασία δεδομένων σε διαδικασίες διαχείρισης γνώσης και λήψης αποφάσεων, κλπ.). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν και θα χρησιμοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές για τη μοντελοποίηση των παραπάνω διαδικασιών και την αναπαράσταση των σχετικών δεδομένων. Οι τεχνολογίες και πρακτικές αυτές στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ενός πληροφοριακού συστήματος, αλλά και στη μείωση του χρόνου ανάπτυξης και συντήρησής του.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η διδασκαλία θα γίνεται μέσω διαλέξεων και παρουσιάσεων σχετικών τεχνολογιών πληροφορικής. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές θα εκπονήσουν (ανά ομάδες / διαφορετικό θέμα ανά ομάδα) μια εργασία, η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της διδαχθείσης ύλης και την πρακτική αντιμετώπιση προβλημάτων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση την απόδοσή τους στις εργασίες και τις τελικές γραπτές εξετάσεις.

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • J. Valacich, J. George, J. Hoffer: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων (5η έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα, 2015.
 • Σημειώσεις διαλέξεων διδάσκοντα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η παρουσία των φοιτητών στις παραδόσεις, μαζί με τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για μια σε βάθος γνώση των αντικειμένων του μαθήματος. Ο διδάσκων διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τη σύνθεση των ομάδων φοιτητών που θα αναλάβουν την εκπόνηση εργασιών εξαμήνου, όπως και την ανάθεση σε κάθε ομάδα συγκεκριμένου θέματος της επιλογής του. Η καθυστέρηση παράδοσης εργασιών γίνεται αποδεκτή μόνο σε έκτακτες περιστάσεις και κατόπιν προηγουμένης συννενοήσεως με τον διδάσκοντα.
Αναλυση & Σχεδιαση Πληροφοριακων Συστηματων
Χρήσιμο Υλικό Μαθήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Ενότητες
1 Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
2 Πηγές Λογισμικού
3 Διαχείριση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
4 Προγραμματισμός και Επιλογή Συστημάτων
5 Προσδιορισμός Απαιτήσεων
6 Δόμηση Απαιτήσεων: Μοντελοποίηση Διεργασιών
7 Δόμηση Απαιτήσεων: Εννοιολογική Μοντελοποίηση Δεδομένων
8 Σχεδίαση της Διεπαφής Ανθρώπου-Υπολογιστή

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική
 • J. Valacich, J. George, J. Hoffer: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων (5η έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα, 2015.
 • J. Hoffer, J. George, J. Valacich: Πληροφοριακά Συστήματα: Σύγχρονη Ανάλυση και Σχεδίαση (6η έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα, 2014.
 • I. Sommerville: Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού (8η έκδοση), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.

Ξενόγλωσση
 • R.S. Pressman, B.R. Maxim: Software Engineering – A Practitioner’s Approach (8th edition), McGraw-Hill, 2015.
 • Ian Sommerville: Software Engineering (9th edition), Addison-Wesley, 2010.
 • P. Bourque, R. Dupuis, A. Abran, J. Moore (Eds): Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004.
 • I. Marsic: Software Engineering, 2012 (free to download).
 • L.A. Maciaszek: Requirements Analysis and Systems Design (3rd edition), Pearson Education, 2007.
 • F.P. Brooks: The Mythical Man-Month, Addison-Welsey, 1995.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέματα εργασιών εξαμήνου | Oct 25, 2018
Το θέμα της εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να οριστικοποιηθεί μέχρι τις 15/11/2018.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Software Engineering

CASE Tools και UML (Unified Modeling Language)

Web Technologies

Repositories