Πληροφοριακά
Συστήματα
Διοίκησης

Ώρες μαθημάτων: Τρίτη, 14:00-17:00
Αίθουσα Διαλέξεων: ΧΜ-7
Αίθουσα Εργαστηρίων: —

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΠΣΔ), όπως αυτά διαμορφώνονται υπό το πρίσμα των τρέχουσων οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών (διεθνοποίηση της οικονομίας, αποκέντρωση της οργάνωσης, ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της Πληροφορικής, κλπ.). Αρχικά, αναπτύσσονται βασικές έννοιες και μελετούνται στοιχεία από τη θεωρία των πληροφοριών και τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Στη συνέχεια, το μάθημα πραγματεύεται την αλληλεξάρτηση των ΠΣΔ με μια επιχείρηση/οργανισμό, θεωρώντας τα συστήματα αυτά από τη σκοπιά του management. Κατά το τρίτο μέρος του μαθήματος, γίνεται αναλυτική θεώρηση των συνιστωσών ενός ΠΣΔ (υλικό, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, δίκτυα τηλεπικοινωνιών), οι οποίες βασίζονται στη σύγχρονη τεχνολογία της Πληροφορικής. Τέλος, παρουσιάζονται εφαρμογές των ΠΣΔ σε διαφόρων τύπων επιχειρήσεις και οργανισμούς (δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν). Η φυσική συνέχεια του μαθήματος αυτού είναι το “Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων” (9ο εξάμηνο), το οποίο πραγματεύεται τεχνικές και μεθόδους Τεχνολογίας Λογισμικού (software engineering) για τις φάσεις της Ανάλυσης και Σχεδίασης ενός ΠΣΔ.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η διδασκαλία θα γίνεται μέσω διαλέξεων και παρουσιάσεων σχετικών τεχνολογιών πληροφορικής. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν μια εργασία, η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της διδαχθείσης ύλης και την πρακτική εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορικής σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με βάση την απόδοσή τους στην εργασία και τις τελικές γραπτές εξετάσεις.

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

P. Wallace, “Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης”, Εκδόσεις Κριτική, 2014, Αθήνα, ISBN:978-960-218-886-6.
K.C. Laudon & J.P. Laudon, “Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (11η Αμερικάνικη Έκδοση)”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2015, Αθήνα, ISBN: 978-960-461-623-7.
Σημειώσεις διαλέξεων διδάσκοντα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η παρουσία των φοιτητών στις παραδόσεις, μαζί με τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για μια σε βάθος γνώση των αντικειμένων του μαθήματος. Ο διδάσκων διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει την σύνθεση των ομάδων φοιτητών που θα αναλάβουν την εκπόνηση εργασιών εξαμήνου, όπως και την ανάθεση σε κάθε ομάδα συγκεκριμένου θέματος. Η καθυστέρηση παράδοσης εργασιών γίνεται αποδεκτή μόνο σε έκτακτες περιστάσεις και κατόπιν προηγουμένης συννενοήσεως με τον διδάσκοντα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Χρήσιμο Υλικό Μαθήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Ενότητες
1 Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
2 Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων
3 Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
4 Διαχείριση Δεδομένων
5 Πληροφοριακά Συστήματα στη σύγχρονη επιχείρηση
6 Επιχειρηματική ευφυία και λήψη αποφάσεων
7 Παγκόσμιος ιστός και ηλεκτρονικό εμπόριο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

  • “Ολοκληρωμένη Τεχνολογία Πληροφορικής”, Γ. Παυλίδης, Εκδόσεις Gutenberg, 2001.
  • “Πληροφοριακά Συστήματα”, Δ. Βεργίνης, Ελ. Κοντούλη, Χρ. Λάλας, Β. Λαοπόδης, Ζ. Μανουσαρίδης και Σπ. Μπακογιάννης, Εκδ. Οργανισμός Λιβάνη ΑΒΕ, 2000.
  • “Διοίκηση-Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων”, Αντ. Δημητριάδης, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1998.
  • “Πληροφοριακά Συστήματα: Υλοποίηση και Μάνατζμεντ Συστημάτων”, Βασ. Λαοπόδης, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1992.
  • “Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Ανάλυση και Σχεδιασμός”, Γ. Βασιλακόπουλος και Β. Χρυσικόπουλος, Εκδόσεις Σταμούλη, 1990.

Ξενόγλωσση

  • “Management Information Systems: Organization and Technology in the Networked Enterprise”, K. Laudon and J. Laudon, Prentice Hall, 6th edition, 2000.
  • “Managing Information Systems: Using Cases within an Industry Context to Solve Business Problems with Information Technology”, D. Anderson, Prentice Hall, 2000.
  • “Management Information Systems for the Information Age”, St. Haag, M. Cummings and J. Dawkins, Mc Graw Hill, 2nd edition, 2000.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημειώσεις Διαλέξεων | Φεβρουάριος 2019
Στην ενότητα “Σημειώσεις Διαλέξεων” θα βρίσκετε τις διαφάνειες των παραδόσεων για κάθε ενότητα του μαθήματος (θα είναι πάντα διαθέσιμες πριν τις αντίστοιχες διαλέξεις).

Βιβλιογραφία – Σχετικές Ιστοσελίδες | Φεβρουάριος 2019
Στην ιστοσελίδα Βιβλιογραφία θα βρείτε τίτλους βιβλίων στο αντικείμενο του μαθήματος. Στην σελίδα Σχετικές Ιστοσελίδες υπάρχουν ενδιαφέρουσες πηγές πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Γενικά για το μάθημα

Web technologies


Downloads