Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας

Ώρες μαθημάτων: Τετάρτη, 16:00-18:00
Αίθουσα Διαλέξεων: Αίθουσα Συνεδριάσεων, Ισόγειο Β΄ Κτηρίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα πραγματεύεται επιλεγμένα θέματα τεχνολογιών υποστήριξης και ενίσχυσης της συνεργασίας. Εμπίπτει στα πλαίσια της επιστημονικής περιοχής που είναι γνωστή ως «Συνεργασία Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή» (Computer-Supported Cooperative Work – CSCW). Το πρώτο μέρος του μαθήματος επιχειρεί μια επισκόπηση των τεχνολογιών αυτών, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Επιπλέον, μελετά μια σειρά θεμάτων που αφορούν σε περιβάλλοντα Ανοιχτής Συνεργασίας και Web 2.0. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος εστιάζει σε επιμέρους διαδικασίες συνεργασίας, όπως η συνεργατική λήψη αποφάσεων, η διαχείριση συλλογικής γνώσης, η επιχειρηματολογία και η παροχή συστάσεων. Στόχοι του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές συνεργασίας, και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή και αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών σε σύγχρονα επιχειρηματικά και οργανωσιακά περιβάλλοντα.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η διδασκαλία γίνεται μέσω διαλέξεων και παρουσιάσεων σχετικών τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές θα εκπονήσουν (ανά ομάδες, διαφορετικό θέμα ανά ομάδα) μια εργασία, η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της διδαχθείσης ύλης και την πρακτική αντιμετώπιση θεμάτων υποστήριξης συνεργασίας σε έναν σύγχρονο οργανισμό/περιβάλλον. Επιπλέον, θα κάνουν μια σύντομη παρουσίαση επιλεγμένης βιβλιογραφίας σε συγκεκριμένο θέμα του μαθήματος (μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα). Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση την απόδοσή τους στις εργασίες και τις παρουσιάσεις αυτές.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χρήσιμο Υλικό Μαθήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

1 Υποστήριξη Συνεργασίας μέσω Η/Υ
2 Εργαλεία και Περιβάλλοντα Υποστήριξης Συνεργασίας
3 Συνεργασία και Web 2.0
4 Ανοιχτή Συνεργασία
5 Συνεργατική Λήψη Αποφάσεων
6 Διαχείριση Συλλογικής Γνώσης
7 Υποστήριξη Επιχειρηματολογίας
8 Παροχή Συστάσεων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Διαλέξεων | Oct 24, 2018
Το μάθημα της Τετάρτης 31/10 αναβάλλεται λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους. Θα αναπληρωθεί στο τέλος του τρέχοντος εξαμήνου (περισσότερες πληροφορίες σε επόμενη ανακοίνωση).

Πρόγραμμα Διαλέξεων | Oct 24, 2018
Το μάθημα γίνεται στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα Διοίκησης (Πολυόροφο Κτήριο Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, 1ος όροφος).

Εργασίες εξαμήνου | Jan 10, 2018
Δείτε τις αναθέσεις εργασιών του ακαδ. έτους 2017-18 εδώ.

Παρουσιάσεις | Nov 09, 2017
Δείτε το πρόγραμμα παρουσιάσεων του ακαδ. έτους 2017-18 εδώ.

Εργασίες εξαμήνου | Nov 09, 2016
Δείτε οδηγίες σχετικά με την επιλογή εργασιών εδώ.
Δείτε τις αναθέσεις εργασιών του ακαδ. έτους 2016-17 εδώ.

Παρουσιάσεις | Nov 02, 2016
Δείτε το πρόγραμμα παρουσιάσεων του ακαδ. έτους 2016-17 εδώ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Free Online Books

Resources